کمک های اولیه

مقدمه

تابحال شده است كه از اقوام ، عزيزان ، نزديكانتان كسي بر اثر سكته قلبي بميرد؟ در صحنه تصادفي حضور داشته ايد؟ چه كمكي به مجروحان آن توانسته ايد انجام دهيد ؟ فكر كرده ايد كه اگر شما و عزيزانتان در آن تصادف مصدوم مي شديد چه كمكي به همرانتان
مي توانستيد انجام دهيد؟ حادثه فقط مربوط به ديگران نيست ، براي ما هم اتفاق مي افتد، ولي آيا آمادگي كمك به نزديكانمان را داريم ؟

آيا مي دانيد گاهي با يك حركت ساده مي توانيد جان فردي را  نجات دهيد؟ آيا مي دانيد كه سكته قلبي و حتي ايست قلبي و نبود  نبض دليل مرگ نيست ؟ و آيا مي دانيد كه بسياري از اين افراد كه كوچكترين نبضي هم ندارند را مي توان نجات داد؟

در مورد تصادف چه ؟ آيا مي دانيد كه …

كمكهاي اوليه آموختن كمك به همنوع در بدترين موقعيت ها و ضروري ترين شرايط است ، بياموزيم كه بتوانيم درحوادث درست عمل كنيم و جلوي عمل غلط ديگران را نيز بگيريم.

فصل اول

شناخت اصول و اهداف كمكهاي اوليه

1-1- « اصول »

اصول كلي كمكهاي اوليه در تمام سوانح ، صرفنظر از وخامت آن يكسان مي باشند. حادثه هر چه كه باشد وظيفه امدادگر آنست كه به سرعت و با خونسردي بطور صحيح وارد عمل شود و تا زماني كه فرد ذيصلاح و يا پزشك در صحنه حضور يابد مسئوليت جان مصدوم و يا مصدومين رابعهده گيرد واگر صحنه حادثه از سوي مأمورين انتظامي كنترل نشده، بايد مسئوليت ايجاد نظم را نيز بپذيرد چراكه درمحيط شلوغ و پر هرج و مرج نمي توان اقدام مفيد و موثري براي وكمك به مصدومين انجام داد .

وظايف امدادگر را بطور كلي مي توان در پنج عنوان طبقه بندي نمود :

1- برخورد مناسب با حادثه ومصدوم

2- بررسي موقعيت و انجام اقدامات مناسب باآن

3- معاينه و ارزيابي مصدوم

4- اقدامات درماني

5- انتقال مصدوم

1-2- « اهداف »

اهداف كمكهاي اوليه بترتيب اهميت عبارتند از :

1- نجات جان مصدوم

2- جلوگيري از وخيم تر شدن حال مصدوم

3- افزايش احتمال بهبودي مصدوم

4- كاهش درد و رنج مصدوم

 

برای دریافت ادامه تحقیق  فایل word این مقاله را در زیر دانلود کنید

 رمز فایل : civilika.ir                 تعداد صفحات : 14 صفحه