روش های مختلف تصفیه آب

مقدمه

حركت آب در كره زمين در يك مسير بسته به نام چرخه هيدرولوژي انجام مي شود. اين حركت در سه بخش مختلف كره زمين يعني اتمسفر(هواكره)، هيدروسفر (آب كره ) و ليتوسفر (سنگ كره) صورت مي گيرد. بدين ترتيب كه آب از سطح درياها و خشكي ها تبخير و وارد اتمسفر مي شود. سپس بخار آب وارد شده به جو پس از طي فرايندهاي گوناگون به صورت نزولات جوي به سطح زمين و درياها فرو مي ريزد. بخشي از نزولات جوي قبل از رسيدن به سطح زمين توسط شاخ و برگ گياهان گرفته شده مي شود.(برگاب ، كه بعدآ مستقيمآ از همانجا تبخير شده و به اتمسفر بر ميگردد).بخشي ديگر روي زمين جاري شده (رواناب) و قسمتي نيز بداخل خاك نفوذ مي كند. بخشي از آب نفوذي ذخيره شده در خاك ، تبخير شده و به اتمسفر برمي گردد،بخشي از آن نيز منابع آب زيرزميني را تشكيل مي دهد كه سرانجام از طريق چشمه و يا تراوش به داخل رودخانه ها دوباره در سطح زمين ظاهر مي شود.

اجزاي اصلي چرخه هيدرولوژي شامل :

بارندگي (Precipitation )

رواناب سطحي (Surface Runoff )

تبخير (Evaporation )

تعرق(Transpiration )

نفوذ (Infiltration )

جريانهاي زيرزميني (Ground water fiow ) است.

بيشتر سطح زمين پوشيده از آب است. كساني كه از دور به كره زمين نگاه مي كنند ، آنرا يك سياره آبي خواهند يافت . حجم كل آبهاي موجود در كره زمين حدود 36/1 ميليارد كيلومتر مكعب آب تخمين زده شده است كه اگر بطور يكنواخت در سطح زمين توزيع مي شد ارتفاعي برابر 7/2 كيلومتر را تشكيل مي داد.اما متجاوز از 97 درصد موجودي آب در درياها و اقيانوسها متمركز بوده كه شور بوده و به سادگي قابل بهره برداري براي شرب و ساير مصارف انسان نمي باشد كه 2 درصد بصورت يخ و يخچالها در مناطق قطبي تجمع يافته است. بنابراين تنها يك درصد از كل آب موجود در زمين قابل استفاده مستقيم توسط انسان مي باشد كه بصورت آبهاي سطحي (جويبارها ، رودخانه ها و درياچه ها ) و يا آبهاي زيرزميني (چشمه و چاه )مي باشد. مسئله ديگري كه كمبود آب قابل استحصال دامن مي زند ، توزيع مكاني و زماني غير يكنواخت آن مي باشد.

كشورمان ايران در محدوده اي از كره زمين واقع شده كه اغلب مناطق خشك و نيمه خشك جهان در آن قرار دارند، بطوريكه متوسط بارندگي در ايران mm/y 250 مي باشد ، در حاليكه اين رقم در جهان mm/y 700  مي باشد. رشد فزاينده جمعيت نيز مشكل كمبود آب در كشور را جدي تر نموده است. از طرف ديگر آلودگي منابع آب ، مصارف آنرا محدود نموده و يا آنرا غير قابل استفاده مي نمايد. بنابراين در كشورمان حفاظت از منابع آب و جلوگيري از آلودگي آنها ، تآكيد بر صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع از اهميت زيادي برخوردار بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد.

تاريخچه تصفيه آب

سابقه تمايل به نوشيدن آب سالم و با كيفيت مناسب به تمدنهاي كهن برمي گردد. از جمله روشهاي قديمي تصفيه آب مي توان به ته نشيني ، جوشاندن ، قرار دادن در معرض تابش نور خورشيد ، فرو بردن ميله مسي داغ در آب و صاف سازي(فيلتراسيون) اشاره نمود. مصريها آب را در ظروف بزرگ نگهداري مي كردند تا مواد معلق آن ته نشين شده و كيفيت ظاهري و طعم آن بهبود يابد. چيني ها براي تصفيه آب ، آنرا مي جوشاندند. در يونان ، بقراط حدود 400 سال قبل از ميلاد مسيح دريافت كه آب ممكن است حاوي عوامل بيماري زاي مختلف باشد و پيشنهاد نمود كه از صافي هاي پارچه اي و جوشاندن براي سالم سازي و تصفيه آب استفاده شود.در تمدن هاي كهن ، تصفيه آب در محل مصرف (منازل) انجام مي شد،اما از قرن شانزدهم ميلادي تصغيه خانه هاي متمركز مورد استفاده قرار گرفتند كه آب مورد نياز براي جوامع مختلف را تامين مي نمود.در ابتدا تنها از همان روشهاي قديمي در تصفيه خانه هاي آب استفاده مي شد، اما به مرور زمان روشهاي تصفيه آب تكميل شد،بطوريكه امروزه طراحي تصفيه خانه هاي آب بسيار پيچيده شده است. اهداف اصلي يك تصفيه خانه آب توليد آبي است كه از نظر بيولوژيكي و شيميايي سالم بوده و از لحاظ خصوصيات ظاهري (رنگ ، طعم ، بو ، كدورت و…) براي مصرف كننده مقوليت داشته باشد و در عين حال غير خورنده و غير رسوبگذار باشد.

كليات تصفيه آب

تامين آب آشاميدني سالم امري ضروري است و بايد براي دستيابي به آب آشاميدني با بالاترين كيفيت ممكن تلاش نمود. بهترين راهكار براي تامين آب آشاميدني سالم ، حفاظت از منابع و جلوگيري از آلودگي آنها است. بطوريكه اين اقدامات پيشگيرانه بر استفاده از روشهاي تصفيه براي سالم سازي آبهاي آلوده ترجيح داده مي شوند. در مواردي كه حضور يك آلاينده در آب محرز مي شود، مخاطرات بهداشتي ، منابع و راههاي ورود آن به آب و روشهاي تصفيه موجود بايد مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس در مورد استفاده از آن منبع براي تآمين آب آشاميدني تصميم گيري گردد.

رهنمودهاي كيفيت آب آشاميدني غلظتهايي از تركيبات موجود در آب هستند كه در طول يك دوره مصرف آب خطر قابل توجهي را متوجه سلامتي مصرف كننده نمي نمايد(حفاظت بهداشت عمومي). اين رهنمودها توسط سازمان بهداشت جهاني (WHO ) تدوين شده ، مورد تجديد نظر و اصلاح قرار مي گيرد. هدف از تعيين رهنمودهاي كيفيت آب آشاميدني ، استفاده از آنها در وضع و تدوين استانداردهاي ملي در كشورهاي مختلف مي باشد كه اگر اين كار به درستي به انجام برسد، در جوامع مختلف آب آشاميدني سالم از طريق حذف و يا كاهش غلظت آلاينده هاي مضر براي سلامتي تآمين خواهد شد. بايد توجه نمود كه رعايت مقادير رهنمودهاي توصيه شده الزامي نبوده و مقامات ملي بايد با توجه به شرايط اقتصادي ، فني ، زيست محيطي ، اجتماعي و فرهنگي محل ، اقدام به وضع استانداردهاي كيفيت آب آشاميدني بنمايند.

برای دریافت ادامه تحقیق  فایل word این مقاله را در زیر دانلود کنید

 رمز فایل : civilika.ir                 تعداد صفحات : 106 صفحه