آزمون های غیر مخرب

آزمون های غیر مخرب
Non Destructive Tests (NDT)

l        در ماده يا قطعه در حين ساخت، انواع نقصها با اندازه هاي متفاوت ممكن است به وجود آيد كه ماهيت و اندازه دقيق اين نقص، كاركرد آتي قطعه را تحت تاثير قرار مي دهد. نقصهاي ديگري مانند تركهاي ناشي از خستگي يا خوردگي، در حين كار با ماده نيز ممكن است به وجود آيد. بنابراين براي آشكارسازي نقصها در مرحله ساخت و همچنين براي آشكارسازي و مشاهده آهنگ رشد آنها در حين عمر كاري هر قطعه يا مجموعه بايد وسايل قابل اعتمادي در اختيار داشت.

l        تستهای مخرب(DT)

در این نوع تست آزمایشهای مختلف بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون انجام می شود و پس از انجام تست نمونه از بین می رود.

معایب روش: سرعت پایین

پر هزینه بودن

ارائه اطلاعات فقط مربوط به نمونه ها

تستهای غیر مخرب (NDT)

تست یا بازرسی غیر مخرب به روش هایی از بازرسی اطلاق می شود که در آنها کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن قطعه، مورد بررسی قرار می گیرد.

در روش های DT پس از اعمال آزمایش، قطعه کارایی خود را از دست می دهد

•در روش های DT نمی توان تمام محصولات را تحت آزمایش قرار داد و باید به صورت random تعدادی از نمونه ها را تحت آزمایش قرار داد.

در روش های DT نیاز به تهیه نمونه استاندارد وجود دارد که برای آزمایش های مختلف متفاوت است.

طبقه بندی عیوب موجود در جوش

طبقه بندی عیوب موجود در جوش

طبقه بندی عیوب موجود در جوش

المان های بازرسی غیر مخرب

 •منبع انرژی

یک قطعه کار متناسب با منبع انرژی

قطعه آزمون برای اندازه گیری تفاوت ها

•وسیله ای برای نشان دادن و ثبت نتایج آزمون

•اپراتور آموزش دیده

دستور العمل برای انجام تست

سیستم گزارش نتایج

روش های متداول NDT

بررسی چشمی (VT(Visual Test

بازرسی با مایعات نافذ (PT(Liquid Penetranat Test

بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT( Magnetic Particle Test

رادیوگرافی (RT( Radiographic Test

بازرسی با جریان گردابی (ET(Eddy Current Test

•بازرسی با امواج اولتراسونیک (UT(Ultrasonic Test

•بازرسی با انتشار امواج صوتی (AET(Acoustic Emission Test

مراحل NDT

مرحله اول: استفاده از یک خاصیت فیزیکی جسم و محیط تست

مرحله دوم: تغییر در خاصیت فوق به دلیل وجود عیب

مرحله سوم: آشکار سازی تغییر ایجاد شده به کمک یک آشکارساز مناسب

مرحله چهارم: تبدیل تغییر آشکار شده به نحوی که قابل تفسیر باشد

مرحله پنجم: تفسیر نتایج

تعاریف اولیه

ناپیوستگی (Discontinuity): هر گونه اغتشاش در خواص متالورژیکی یا مکانیکی یا فیزیکی جسم ناپیوستگی نامیده می شود.

عیب (Defect): ناپیوستگی هایی که باعث شود خواص استاندارد قطعه از بین رود، عیب نامیده می شود.

یک ناپیوستگی لزوماَ عیب نیست.

عیوب در اتصالات جوشکاری شده

یک ناپیوستگی در حقیقت یک انقطاع در ساختار فلز جوش می باشد مثل وجود ناهمگنی در خواص مکانیکی و متالورژیکی ماده یا فلز جوش.

عیب نیز یک ناپیوستگی است که به واسطه ویژگی خاصش و یا در اثر تجمع آن درقطعه یا محصول، نمی تواند حداقل استانداردهای کاری مورد نیاز را برآورده کند.

عیوب جوش به طور کلی به گروههای زیر تقسیم می شود:

ترکها

حفره های گازی

ناخالصیهای سرباره جوش

عدم نفوذ یا ذوب

شکل ناقص یا طرح ظاهری غیر قابل قبول جوش

و سایر عیوب(مثل اثر پاشش قوس الکتریکی بر روی سطح قطعه

ترکها(Cracks)

زماني كه تنشهاي موضعي از حد استحكام ماده فراتر روند در جوش و يا فلز پايه ترک ايجاد مي شود.

انواع ترک بر اساس شکل:

طولی: تركهاي طولي در جوشهاي كوچك بين مقاطع سنگين، معمولا بر اثر سرعت بالاي سرد شدن و تنش بالا رخ مي دهند.

عرضی: معمولا بر اثر تنشهاي طولي انقباضي، روي فلز جوش با چكشخواري كم بوجود مي آيند.

ستاره ای: در اثر قطع نامناسب جوشكاري قوسي در چاله انتهايي جوش بوجود مي آيند.

ترکها(Cracks)

انواع ترک بر حسب دمایی که در آن ایجاد می شود:

   ترک گرم

تركهاي گرم در حين انجماد و یا قبل از اینکه حرارت جوش به طور کامل برطرف شود، بوجود مي آيند.

    ترك سرد

تركهاي سرد بعد از تكميل انجماد بوجود مي آيند.

به آنها تركهاي تأخيري نيز گفته مي شود.

 

برای دریافت ادامه تحقیق  فایل word این مقاله را در زیر دانلود کنید

 رمز فایل : civilika.ir                 تعداد صفحات : 81 صفحه